Stanislav Kopytko, Manager at GlobeCore

Stanislav Kopytko, Manager at GlobeCore